Ǔᇣ퇊

 ::   ::   :: 

Ǔᇣ퇊

   irmol71 3 2009 - 14:43

<FONT face="Traditional Arabic" color=#0000ff size=4>ڇ撠ʓʝ폠㤠ǡ䊠ȌϠ- ޣ Ȋͣ吇 ǡȑ䇣̠ǡчdžڠ- ݭ 8.5 㭌ǠݞؼBR>æ
Ûሠœᇣ퇊 ǡԈ߉ (ޑ¤ - ϑ擠- ݡǔNJ - ... )  㚟 ݭ 8.5 㭌Ǡݞؠ- ȋ ㈇ԑ + ʍ㭭BR>æ
Ô㡠ȑ䇣̠œᇣ堟ᠣǠʈʛ㤠œᇣ퇊 (ޑ¤ - ϑ擠- ݡǔNJ - ... ) ݭ 8.5 㭌Ǡݞؼ/FONT>

 
䕠ǡ㦖暠:
<FONT face="Traditional Arabic" color=#333b48 size=5>ȓ㠇ᡥ ǡэ㤠ǡэ/FONT>
<FONT face=Tahoma color=#800000 size=5>Þϣ ៣ Ô㡠惝֡ ȑ䇣̠œᇣ吇 ǡڇ㠈Ѥǣ̠<B>͞툉 ǡ㓡㼯B> ǡŕχѠǡæἯFONT>
<FONT face=Tahoma color=#800000 size=5>懡Ì㡠㤠Сߠä ͌㥠8 㭌Ǡݞܜܜܜܜܜܜܜؼ/FONT>

ȑ䇣̠<SPAN lang=ar-sa>͞툉 ǡ㓡㼯SPAN>
 
(( ǡʍ㭭 ))

8 㭌Ǡݞؠ!!!
吇 ǡȑ䇣̠팚᠇ᇤʑ䊠០ȣˇȥ 凑ϠœᇣǠڡퟠšǠä ʝʍ ǡȑ䇣̠抎ʇѠǡޓ㠇ᐭ ʑ폥 ˣ ʎʇѠȣ䊥젇ᓥ桉 ǡ㇏ɠǡʭ ʑ폠ʔۭ᥇ ኞ棠ȊԛǠ㈇ԑɠ㤠ǡǤʑ䊠

ߣǠ䟠ʍ㭡几íև ȣ䊥젇ᓥ桉 㤠ǡȑ䇣̠
ߣǠ䟠íև ʍ㭡 㕍ݠ߇㡠ჍϠǡޑǁ Ȗۘɠ懍ω ݞؠᭊ㠍ݙ几ݭ ǡ㟇䠇ᐭ ʑ폥 㓣lj ȇᡛɠǡڑȭɦnbsp;
<FONT face=Tahoma color=#800000 size=5>懡ȑ䇣̠퍊欠ڡ젣ݖበ䟠㤥Ǡʓ̭᠇ᣦǏ ǡʭ Ú̈ʟ 抦Ϡǡь暠š ᇍއ ݭ㇠Țϼ/FONT>

䟠ʔۭ᠓摠ǡޑ¤ ㈇ԑɠ㤠ǡȑ䇣̠ݭ ӥ桉 ʇ㉠擑ډ

ߣǠ䟠ʔۭ᠇ᝡǔNJ ㈇ԑɠ㤠ǡȑ䇣̠íև

<FONT face=Tahoma color=#ff0000 size=6>懡ȑ䇣̠퍊欠ڡ젞ӣ ᡣ䦚NJ 懡ߡ툇ʠǡœᇣ퉼/FONT>

<FONT face=Tahoma color=#ff0000 size=6>ߣǠ퍊歠íև ڡ젞ӣ ᡈ͋ ڤ ǡ݊Ǧ켯FONT>

<FONT face=Tahoma color=#ff0000 size=6>歍ʦ햇 ڡ젞ӣ ᡟʈ ǡœᇣ퉠ᣎʡݠǡڡ㇁ 懡㔇펼/FONT>

<FONT face=Tahoma color=#ff0000 size=6>ߣǠ䟠íև ʔۭ᠇ឤ懊 ǡœᇣ퉠㈇ԑɠ㤠ǡȑ䇣̼/FONT>

<FONT face=Tahoma color=#ff0000 size=6>正ߤߠíև ȓ妡ɠʇ㉠ǡȍˠݭ ㍊歇ʠǡȑ䇣̼/FONT>

 
 

8 㭌Ǡݞؠ!!!
<FONT face=Tahoma color=#ff0000 size=6>Î懤Ǒ߼SPAN lang=ar-eg>懼/SPAN> 㚤Ǡݭ 䔑 吇 ǡȑ䇣̠ኔǑ߼SPAN lang=ar-eg>懼/SPAN> ݭ ǡÌѠŤ ԇ?ǡ᥼/FONT>
އ᠑Ӧ᠇ᡥ ա젇ᡥ ڡ擡㠺 (<FONT face=Tahoma color=#0000ff size=6> ǡχ᠚ᬠǡέѠߝǚ᥼/FONT>).
杭 ͏틠(㤠ϚǠš젥Ϭ ߇䠡堣䠇჌Ѡ㋡ Ì摠㤠ʈڥ ᇠՠСߠ㤠Ì摥㠔톇)<FONT face="Traditional Arabic">Ս퍠㓡㼯FONT>

irmol71


: 4
: 47
/ :
: 0
: 3
: 04/10/2008

    


 ::   ::   :: 

 
: